πας, πασα, παν

Singular

Masculine

Feminine

Neuter

Nominative

πας

πασα

παν

Genitive

παντος

πασης

παντος

Dative

παντι

παση

παντι

Accusative

παντα

πασαν

παν

Plural

Masculine

Feminine

Neuter

Nominative

παντες

πασαι

παντα

Genitive

παντων

πασων

παντων

Dative

πασιν

πασαις

πασιν

Accusative

παντας

πασας

παντα

cf. principle 5 and principle 16.