Colossians 2

 

 

Colossians 2:1

Θέλω γὰρ ὑμᾶς εἰδέναι ἡλίκον ἀγῶνα ἔχω ὑπὲρ ὑμῶν καὶ τῶν ἐν Λαοδικείᾳ καὶ ὅσοι οὐχ ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν σαρκί,

 

Colossians 2:2

ἵνα παρακληθῶσιν αἱ καρδίαι αὐτῶν, συμβιβασθέντες ἐν ἀγάπῃ καὶ εἰς πᾶν πλοῦτος τῆς πληροφορίας τῆς συνέσεως, εἰς ἐπίγνωσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ θεοῦ, Χριστοῦ,

 

Colossians 2:3

ἐν ᾧ εἰσιν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι.

 

Colossians 2:4

τοῦτο λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ.

 

Colossians 2:5

εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν.

 

Colossians 2:6

Ὡς οὖν παρελάβετε τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον, ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε,

 

Colossians 2:7

ἐρριζωμένοι καὶ ἐποικοδομούμενοι ἐν αὐτῷ καὶ βεβαιούμενοι τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε, περισσεύοντες ἐν εὐχαριστίᾳ.

 


Colossians 2:8

Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν·

Paraphrase:

Comments:

 


Colossians 2:9

ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς,

because in Him dwells all the fulness of the Godhead bodily.

Paraphrase:  What’s wrong with all the philosophies and self help programs that are available to us in this world?  They all fail to recognize that Jesus is God incarnate.  Everything that belongs to God is in Jesus with the exception that Jesus also has a body.

Comments:

 


Colossians 2:10

καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας,

and you are in Him having been filled who is the head of all powers and authorities.

Paraphrase:  Now if Jesus is God incarnate, then what are we when we are joined to Him in a saving union?  Think about this if you can; we are one with Someone who is the Supreme Sovereign over all powers and authorities that exist in heaven and on earth! (Matthew 28:18)  Why do we need anything else?  We have everything we need in Christ.  Why fill your head with the twisted and futile imaginations of some human person when we have been made partakers of the Divine Nature? (2 Peter 1:4)  Why sit at the feet of a human teacher when all the treasures of wisdom and knowledge are already in Christ? (Colossians 2:3)

Comments:

 


Colossians 2:11

ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ,

In whom, even you were circumcised, a circumcision not handmade, in the removal of the body of the flesh in the circumcision of Christ. 

Paraphrase:  But perhaps someone from a Gentile background might wonder how s/he can really be complete in Christ if they are not circumcised; and perhaps, some Christians from a Jewish background might be teaching that one must be circumcised in order to be saved.  This, my brothers and sisters is not a right way of thinking.  Circumcision was indeed a wonderful privilege, but it was just an outward, physical sign pointing to an inner, spiritual reality.  Let me put it this way.  Are you a believer in Jesus?  Have you been joined to Him in this saving union?  Then you are circumcised!  In fact, you have the only circumcision that really matters, not the surgery performed by human hands but the heart surgery which our Savior performs on all those who are in union with Him.  This circumcision cuts off, not your foreskin, but your sin nature so that you can live to God’s glory.

Comments:

Poole: He removes what they who are addicted to superstition might suggest, as if there were somewhat defective to a completeness in Christ, by showing there was no need of any addition to what he required in the gospel; for that they might most plausibly urge of circumcision, as being the seal of the old covenant, and an obligation to the whole law (Galatians 5:3), which some pressed as necessary to salvation (Acts 15:1, 24), he here shows was altogether needless now, that they were sanctified and had the thing signified by it, the circumcision of the heart (Romans 2:28, 29; Philippians 3:3), and were complete in Christ without it; yea, that the urging of that and other ceremonies now, was a pernicious error, tending to annihilate the cross of Christ, and overthrow the whole mystery of His grace.

 


Colossians 2:12

συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·

being buried with Him in baptism in which even you were raised together through faith of the working of God who raises Him from the dead.

Paraphrase:  So don’t think for a minute that you are somehow a lesser sort of Christian because you are not circumcised.  Let me ask you this; are you baptized?  I know you are.  Well your baptism, just like circumcision, was also an outward, physical sign of an inner, spiritual reality.  Was Jesus buried?  So were you, when you were plunged under the water in your baptism.  Was Jesus raised from the dead?  So were you when you came up out of that water a new person.  Was it the water that cleansed your sin away?  Certainly not; it was your faith in the powerful work of God which was seen when He raised Jesus from the dead.

Comments:

ἐνεργείας could be a subjective genitive…through faith, which you received from the powerful operation of God who raised Jesus from the dead.

 


Colossians 2:13

καὶ ὑμᾶς νεκροὺς ὄντας ἐν τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν, συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ· χαρισάμενος ἡμῖν πάντα τὰ παραπτώματα,

 


Colossians 2:14

ἐξαλείψας τὸ καθ’ ἡμῶν χειρόγραφον τοῖς δόγμασιν ὃ ἦν ὑπεναντίον ἡμῖν, καὶ αὐτὸ ἦρκεν ἐκ τοῦ μέσου προσηλώσας αὐτὸ τῷ σταυρῷ·

Colossians 2:15

ἀπεκδυσάμενος τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας ἐδειγμάτισεν ἐν παρρησίᾳ, θριαμβεύσας αὐτοὺς ἐν αὐτῷ.

Colossians 2:16

Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω ἐν βρώσει ἢ ἐν πόσει ἢ ἐν μέρει ἑορτῆς ἢ νουμηνίας ἢ σαββάτων,

Colossians 2:17

ἅ ἐστιν σκιὰ τῶν μελλόντων, τὸ δὲ σῶμα τοῦ Χριστοῦ.

Colossians 2:18

μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἃ ἑόρακεν ἐμβατεύων, εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,

Colossians 2:19

καὶ οὐ κρατῶν τὴν κεφαλήν, ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν ἁφῶν καὶ συνδέσμων ἐπιχορηγούμενον καὶ συμβιβαζόμενον αὔξει τὴν αὔξησιν τοῦ θεοῦ.

Colossians 2:20

Εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου, τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε·

Colossians 2:21

Μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς,

Colossians 2:22

ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων;

Colossians 2:23

ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ καὶ ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top