Hebrews 10

Hebrews 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1112, 13


Hebrews 10:1

Σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ’ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·

 


Hebrews 10:2

ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους;

 

Hebrews 10:3

ἀλλ’ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ’ ἐνιαυτόν,

 

Hebrews 10:4

ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.

 

Hebrews 10:5

διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει· Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι·

 

Hebrews 10:6

ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας.

 

Hebrews 10:7

τότε εἶπον· Ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεός, τὸ θέλημά σου.

 

Hebrews 10:8

ἀνώτερον λέγων ὅτι Θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται,

 

Hebrews 10:9

τότε εἴρηκεν· Ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου· ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ.

 

Hebrews 10:10

ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ.

 

Hebrews 10:11

Καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ’ ἡμέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας.

 

Hebrews 10:12

οὗτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ,

 

Hebrews 10:13

τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ,

 

Hebrews 10:14

μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους.

 

Hebrews 10:15

μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι·

 

Hebrews 10:16

Αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς,

 

Hebrews 10:17

καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι·

 

Hebrews 10:18

ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας.

 


Hebrews 10:19

Ἔχοντες οὖν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ,

Therefore, brothers, having boldness into the entrance of the holies by the blood of Jesus.

Paraphrase:  Now, brothers, our sins have been forgiven.  Where does that leave us?  How should we respond?  Let me put it this way.  You all remember the room in the tabernacle and temple called the Holy Place and then behind that room was the Holy of Holies.  In this holiest of all places, the ark of God sat, which represented the presence of the Holy God.  No one was allowed to enter this room except the high priest and that only once a year. (Hebrews 9:6-7, 25)  Well now, because Jesus is our sin offering, we are now able to enter into that most holy place without any fear at all.  In fact, we may even enter it with a humble boldness knowing

Comments:

 


Hebrews 10:20

ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ’ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,

which He consecrated for us, a way new and living through the curtain; this is His body.

Paraphrase:  that Jesus, the Son of God, has opened this way to His Father by His sacrifice which satisfied the justice of God.  By giving His body to be crucified, He, as it were, tore down the curtain that prevented us from entering into the Holy of Holies.  Now, we have a clear and unobstructed path leading directly into the presence of the Holy God Himself.  You might think that such a path would bring us certain death and judgment because of the pure holiness of our God.  That’s no longer the case, however.  This is a new way which Jesus has made, and it brings us life, not death, even eternal life.

Comments:

 


Hebrews 10:21

καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ,

and a great priest on the house of God.

Paraphrase:  Furthermore, we need not fear to enter God’s house because we have the best High Priest (Hebrews 7; 9:6-11) who brings us to His
Father. (Hebrews 2:10)

Comments:

 


Hebrews 10:22

προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ·

Let us draw near with a true heart in certain faith being sprinkled the hearts from a conscience evil and washing the body with pure water.  

Paraphrase:  What should we do then?  We should get up without delay and set our feet to walking on that path and go directly to God Himself.  We should enter into His house with perfect confidence that He will receive us graciously.  We should remember that time when we were brought into the water, and we felt the cleansing waters of baptism flowing over our head and down our body.  The memory of this event should fill us with confidence that as surely as that flowing water washed our bodies, so certainly does the blood of Jesus, sprinkled on our souls, wash all our guilt away.  And if our guilt has been truly removed, then why should we continue to be tortured by the memory of past sins?  Dismiss those conscience pangs by a fresh memory of what you have become by being washed in the blood of Jesus.  Remember as well that we have been washed, not in the dirty water used for cleansing in the Old Covenant (Numbers 19:11, 14), but with the pure water (Ezekiel 36:25) of Christ’s atoning sacrifice. (1 John 1:7, 9)  When we have this baptism, this cleansing, we can be sure that we are qualified to enter into the presence of the Most Holy One. (Colossians 1:12; 2 Timothy 2:21)

Comments:

For καρδίας, see GGBB p197 an accusative of retained object.

“The reference of Hebrews 10:22b to baptism hardly needs demonstration. … The idea of sprinkling with the blood of Christ belongs, then, to baptismal theology. It is an interpretation of the event of baptism. In baptism the candidate receives a share in the atoning, purifying and covenant-making power of the blood of Christ.” Hunzinger on Ῥαντίζω, Ῥαντισμός in TDNT.

 


Hebrews 10:23

κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος·

and let us hold tight to the confession of hope without wavering, for faithful is the Promiser. 

Paraphrase:  So don’t give up on the One you have confessed as your Lord and Savior. (Romans 10:9)  Don’t return to your old religion.  You’ve pinned all your hopes on Christ, and you should know with certainty that He is faithful.  He will not disappoint. (Romans 5:5)  Cling to Him knowing that the same One who made these promises is faithful and never fails to make good on His word. (Hebrews 6:13)

Comments:

 


Hebrews 10:24

καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων,

and let us focus on one another, for inciting to love and good works.

Paraphrase:  Then while we are rejoicing in this salvation, let us stir each other up to do as much good as we can in this world. (Matthew 5:16)  Let’s all roll up our sleeves and set about loving (1 Corinthians 13:1-7), not just each other, but all those with whom we have contact. (Romans 2:10)

Comments:

 


Hebrews 10:25

μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν.

 


Hebrews 10:26

Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία,

 

Hebrews 10:27

φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους.

 

Hebrews 10:28

ἀθετήσας τις νόμον Μωϋσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνῄσκει·

 

Hebrews 10:29

πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας.

 

Hebrews 10:30

οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα· Ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω· καὶ πάλιν· Κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ.

 

Hebrews 10:31

φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος.

 

Hebrews 10:32

Ἀναμιμνῄσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων,

 

Hebrews 10:33

τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες·

 

Hebrews 10:34

καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν.

 

Hebrews 10:35

μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν,

 

Hebrews 10:36

ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν·

 

Hebrews 10:37

ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει·

 

Hebrews 10:38

ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ.

 

Hebrews 10:39

ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top