1 Corinthians 16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


1Cor 16:1

Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.

Now concerning the collection, the one for the saints, just as I commanded the churches of Galatia, in the same way, you also do.

Paraphrase:  Now you had asked me about the collection which you are making for the saints in Jerusalem. (cf 1Cor 16:3; Acts 11:29)  I give you the same instructions I gave to the churches in Galatia.

Comments:

The first τῆς is with λογείας; the second is an orphan article referring back to λογείας.

 


1Cor 16:2

κατὰ μίαν σαββάτου, ἕκαστος ὑμῶν παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω, θησαυρίζων ὅτι ἐὰν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται.

Every first day of the week, each of you by himself, let him lay aside of treasures when he might be prospered, in order that when I might come, there might not be a collection at that time.

Paraphrase:  This is what I advise.  Every time you all gather for worship each Lord’s Day, let each one take money from his accounts and turn it over to the deacons.  As I said before, each person should give in accordance with what God has given to him. (2Cor 9:7)  Let the deacons lay this money aside in a safe place, and I will pick it up when I come.  This way we do not need to waste valuable time taking a collection when I come.  We can devote our time exclusively to worship and teaching.

Comments:

The οτι in ὅτι ἐὰν εὐοδῶται is probably a content οτι.  It is the content of the τιθέτω.  Westcott writes about εὐοδῶται:

The case of ὅτι ἐὰν εὐοδῶται is peculiar. The context suggests that the tense is probably the perfect; and the absence of augment creates no difficulty, for in the LXX the best MSS have εὐοδ.  In the 13 places (the NT offers none such, having only the fut. and pres.) in which an augment could exist.  It is less easy to decide whether εὐοδῶται is here a perf. indic. (cf. ἐὰν οἴδαμεν above) or one of the very rare perf. mid. conjunctives…  source

Godet writes: “It seems probable from this passage, as from Acts 20:7, that the day which followed the Sabbath, and which was the day of the resurrection of Jesus, was early distinguished from the other days of the week and substituted for the Sabbath as the ordinary day for religious worship;”  source

 


1Cor 16:3

ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε, δι’ ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἰερουσαλήμ.

Now when I arrive, whomever you might choose, through letters, I will send these to carry your gift to Jerusalem.

Paraphrase:  Try to find some good, reliable men who we can trust to safely deliver your gift to the saints in Jerusalem.  Once I arrive in Corinth, I will write recommendation letters which these men can take with them.  This way, all the Christians, who they meet on the way, will know they are from us and will provide them with whatever they might need until they reach Jerusalem.

Comments:

 


1Cor 16:4

ἐὰν δὲ ἄξιον ᾖ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.

and if it might be worthy of me to go, they will go with me.

Paraphrase:  Now if your gift is substantial, I will deliver it myself and the messengers can accompany me.  

Comments:

What is the antecedent of the “it” here in the verb “it might be worthy”?  Ellicott writes,

“…the reference of the ἄξιον is to the amount of the λογία: if the amount were only to prove small it would not be becoming that the Apostle should be the bearer of it; … In the κἀμὲ and the σὺν ἐμοὶ πορεύσονται (not πορεύσομαι σὺν αὐτοῖς; comp. Acts 10:20) the apostolic dignity is gently, yet distinctly, maintained. He will not go unless the gift be worthy of the Church. The derivative meaning ‘meet’ or ‘seemly’ (2 Thess. 1:3) does not seem in harmony with the present use of ἄξιον with a dependent genitive. That the Apostle did go to Jerusalem with these offerings would seem to be clear from Acts 20:3, 21:17, compared with Acts 24:17. This was his fifth journey to that city: he had previously borne alms thither on his second journey; see Acts 11:29.   source  Also Gill who says here that the apostle hereby artfully presses them to a good collection.

 


1Cor 16:5

Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς, ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι.


1Cor 16:6

πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ*, ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε, οὗ ἐὰν πορεύωμαι.


1Cor 16:7

οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν· ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος ἐπιτρέψῃ.

1Cor 16:8 ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς Πεντηκοστῆς.

1Cor 16:9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.

1Cor 16:10 Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται, ὡς κἀγώ.

1Cor 16:11 μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με· ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν, μετὰ τῶν ἀδελφῶν.

1Cor 16:12 Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν, καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ· ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.

1Cor 16:13 Γρηγορεῖτε· στήκετε ἐν τῇ πίστει· ἀνδρίζεσθε· κραταιοῦσθε.

1Cor 16:14 πάντα ὑμῶν, ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.

1Cor 16:15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας, καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις, ἔταξαν ἑαυτούς,

1Cor 16:16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις, καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι.

1Cor 16:17 Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ, καὶ Φορτουνάτου, καὶ Ἀχαϊκοῦ· ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα, οὗτοι ἀνεπλήρωσαν.

1Cor 16:18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.

1Cor 16:19 Ἀσπάζονται ὑμᾶς, αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ, Ἀκύλας καὶ Πρίσκα, σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.

1Cor 16:20 Ἀσπάζονται ὑμᾶς, οἱ ἀδελφοὶ πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

1Cor 16:21 Ὁ ἀσπασμὸς, τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου.

1Cor 16:22 Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. Μαράνα* θά*!

1Cor 16:23 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ μεθ’ ὑμῶν.

1Cor 16:24 Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ⧼Ἀμήν⧽.