Luke 13

Luke 13:1

Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν.

 

Luke 13:2

καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα πεπόνθασιν;

 

Luke 13:3

οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.

 

Luke 13:4

ἢ ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτὼ ἐφ’ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ;

 

Luke 13:5

οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε.

 

Luke 13:6

Ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν. Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ, καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ καὶ οὐχ εὗρεν.

 

Luke 13:7

εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν· Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ’ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω· ἔκκοψον αὐτήν· ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ;

 

Luke 13:8

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ· Κύριε, ἄφες αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτὴν καὶ βάλω κόπρια·

 

Luke 13:9

κἂν μὲν ποιήσῃ καρπὸν εἰς τὸ μέλλον— εἰ δὲ μήγε, ἐκκόψεις αὐτήν.

 

Luke 13:10

Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασιν.

 

Luke 13:11

καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές.

 

Luke 13:12

ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου,

 

Luke 13:13

καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζεν τὸν θεόν.

 

Luke 13:14

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου.

 

Luke 13:15

ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ ὁ κύριος καὶ εἶπεν· Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;

 

Luke 13:16

ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;

 

Luke 13:17

καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ’ αὐτοῦ.

 

Luke 13:18

Ἔλεγεν οὖν· Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, καὶ τίνι ὁμοιώσω αὐτήν;

 

Luke 13:19

ὁμοία ἐστὶν κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ, καὶ ηὔξησεν καὶ ἐγένετο εἰς δένδρον, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς κλάδοις αὐτοῦ.

 

Luke 13:20

Καὶ πάλιν εἶπεν· Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ;

 

Luke 13:21

ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἔκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον.

 

 


Luke 13:22

Καὶ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων καὶ πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱεροσόλυμα.

and He was passing through through the cities and villages, teaching and making the journey to Jerusalem.

Paraphrase:  On another occasion, as Jesus was making His way to Jerusalem, He fielded a question which shows how His teaching was beginning to challenge the widely held doctrine that all the Jewish people would enter into the kingdom of God just because they were ethnic Jews.

Comments:

The Jewish doctrine was that all Jews would enter into the kingdom of God (see footnote 100), and Jesus’ teaching seemed to call this into question.  Perhaps this was why the question was raised.

 


Luke 13:23

εἶπεν δέ τις αὐτῷ· Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σῳζόμενοι; ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτούς·

Then a certain man said to Him whether few were being saved.  Then He said to them,

Paraphrase:  Someone spoke up and asked Jesus whether only a few people were actually going to end up getting saved.

Comments:

Indirect questions may be introduced by ει… (§665 cf Winer)

Farrar (p425):  Some of the Rabbis answered this question in the affirmative, and Rabbi Shimeon Ben Jochai was so satisfied about his own righteousness as to say that if only two were saved, he and his son would be those two.

 


Luke 13:24

Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς θύρας, ὅτι πολλοί, λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν,

“Agonize to enter through the narrow door because many, I say to you, will seek to enter, and they will not be able.”

Paraphrase:  Jesus answered with this comment.  “Let me assure you that this is not the question you should be asking.  You should rather focus your energy on making sure that you will walk through that door into eternal life instead of worrying about other folk.  Remember, this door is narrow, and there are many people who naively assume that they have the necessary credentials to be admitted to God’s kingdom.  I’m telling you; they are sadly mistaken.  Multitudes of people will come up to this door thinking that they will enter with no problem.  There is a problem, however.  The door is too narrow for them.  They can’t fit through this door because they want to take so much of their old life with them.  You can’t fit through this door if you are unwilling to repent and to make a full surrender of your life to the King.  Such people just can’t bring themselves to repent and and to leave behind their old life. (Ephesians 4:22)  Instead, they will turn back from this door and the sacrifice that it requires (Mark 8:35) and will miss God’s kingdom entirely. (Hebrews 10:39)

Comments:

Edersheim (p417):  Then, ‘when once the Master of the house is risen up,’ to welcome His guests to the banquet, and has shut the door, while they, standing without, vainly call upon Him to open it, and He replies: ‘I know you not whence ye are,’ would they begin to remind Him of those covenant-privileges on which, as Israel after the flesh, they had relied (‘we have eaten and drunk in Thy presence, and Thou hast taught in our streets’). To this He would reply by a repetition of His former words, now seen to imply a disavowal of all mere outward privileges, as constituting a claim to the Kingdom, grounding alike His disavowal and His refusal to open on their inward contrariety to the King and His Kingdom: ‘Depart from Me, all ye workers of iniquity.’ It was a banquet to the friends of the King: the inauguration of His Kingdom. When they found the door shut, they would, indeed, knock, in the confident expectation that their claims would at once be recognized, and they admitted. And when the Master of the house did not recognize them, as they had expected, and they reminded Him of their outward connection, He only repeated the same words as before, since it was not outward but inward relationship that qualified the guests, and theirs was not friendship, but antagonism to Him.

 


Luke 13:25

ἀφ’ οὗ ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες· Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν· καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν· Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν
ἐστέ.

When once the housemaster has risen and shut the door and outside, you begin to stand and to knock the door saying, “Lord, open to us!” and answering, He will say to you, “I do not know you whence you are.”

Paraphrase:  Then, when the admission deadline has passed, the King will stand up, shut the door, and give a hearty greeting to all those who have entered His kingdom.  At this point, the sight of this closed door will bring you to your senses and to realize your loss.  You will begin to call out and to ask that the door be opened to you so that you too might join those who are in God’s kingdom.  “Open up! open up!” you will call out.  “We are the people with whom You made a covenant; we are children of Abraham (John 8:39).  We are entitled to all the blessings and privileges of Your glorious kingdom.  We have the temple, God’s dwelling place, in our city. (Jeremiah 7:4)  We are the sons of the kingdom. (Matthew 8:12)  We are righteous (Matthew 9:13) and therefore entitled to a place in Your kingdom.  Open the door and let us in!”  

To your calls, however, the King will pay little attention.  “What makes you think that you have some kind of claim on Me?” He will respond.  “What is it that entitles you to enter here?  Why should I let you in My kingdom?  I don’t recognize any of you; you’re no friends of Mine.  The members of My family are those who keep My Father’s commands (Matthew 12:50), not those who can lay claim to all sorts of external privileges and say ‘Lord! Lord!‘” (Matthew 7:21; 25:11; Luke 6:46)

Comments:

For ἀφ’ οὗ ἂν, see RWP.

 


Luke 13:26

τότε ἄρξεσθε λέγειν· Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας·

Then you will begin to say, “We ate before You and we drank and You taught in our streets.”

Paraphrase:  At this point, you will recoil at the thought that you are no friends of Mine.  Indignantly, you will demand to know how I could possibly say that you are not members of My family.  “Why! we even ate and drank with You, and we sat at Your feet as you taught us about the kingdom of God.  How can you possibly say that we are not friends of yours and that we have no place in Your kingdom?”

Comments:

 


Luke 13:27

καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν· Οὐκ οἶδα πόθεν ἐστέ· ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ, πάντες ἐργάται ἀδικίας.

and He will speak, saying to you, “I do not know whence you are; depart from Me, all workers of unrighteousness.”

Paraphrase:  Then He will announce to them, “I do not recognize any of you as My friends. (John 10:14)  My friends hear My voice (John 10:3), accept My offer (Romans 10:21), and follow Me. (John 10:4-5)  They are the ones I recognize as family. (Luke 8:21)  Those who heard My voice but did not follow Me (Matthew 22:14), these are My enemies.   I will have nothing to do with such proud and self-righteous people; their righteousness (Matthew 9:13) is unrighteousness. (Romans 2:17-24)

Comments:

 


Luke 13:28

ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω.

a

Paraphrase:  

Comments:

 


Luke 13:29

καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ νότου καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.

 

Luke 13:30

καὶ ἰδοὺ εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι, καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι.

 

Luke 13:31

Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ· Ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρῴδης θέλει σε ἀποκτεῖναι.

 

Luke 13:32

καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ· Ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι.

 

Luke 13:33

πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι, ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην ἀπολέσθαι ἔξω Ἰερουσαλήμ.

Luke 13:34

Ἰερουσαλὴμ Ἰερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν— ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς
πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.

Luke 13:35

ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν. λέγω δὲ ὑμῖν, οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως ἥξει ὅτε εἴπητε· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου.

Scroll to Top