1 Corinthians 15

1 Corinthians 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


1Cor 15:1

Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε,

Now

Paraphrase:  

Comments:

 


1Cor 15:2

δι’ οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, εἰ κατέχετε· ἐκτὸς εἰ μὴ, εἰκῇ ἐπιστεύσατε.


1Cor 15:3

Παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς,


1Cor 15:4

καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς,

1Cor 15:5

καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα.

1Cor 15:6

ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείονες μένουσιν ἕως ἄρτι· τινὲς δὲ ἐκοιμήθησαν.

1Cor 15:7

ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν.

1Cor 15:8

ἔσχατον δὲ πάντων, ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι, ὤφθη κἀμοί.

1Cor 15:9

Ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ.

1Cor 15:10 χάριτι δὲ Θεοῦ, εἰμι ὅ εἰμι, καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη. ἀλλὰ, περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ, ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ‹ἡ› σὺν ἐμοί.

1Cor 15:11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτως κηρύσσομεν, καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.

1Cor 15:12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινες ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;

1Cor 15:13 εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·

1Cor 15:14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα [καὶ] τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν.

1Cor 15:15 εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται.

1Cor 15:16 Εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·

1Cor 15:17 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν (ἐστίν)· ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

1Cor 15:18 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο.

1Cor 15:19

εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ, ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν, μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν.

 


1Cor 15:20

Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων.

But now Christ is raised from the dead, the first fruits of those who are sleeping.

Paraphrase:  But in spite of all those who teach that Jesus did not rise from the dead, we know that He did rise, and we ourselves saw Him alive with our own eyes. (Acts 2:32; 3:15; 5:32; 13:31)  Furthermore, we believe that Jesus is the first fruits of the harvest.  By this I mean that every harvest begins with those crops which are harvested first.  These first fruits are a promise, as it were, that the full harvest will eventually be brought in.  Now in the same way, Jesus is like those first fruits.  His resurrection is the first fruits; the resurrection of all believers is the full harvest.  He rose from the dead, and His resurrection is a guarantee that we too will one day rise from the dead just as the farmer knows when he harvests the first fruits, that the rest of the harvest is sure to follow.

Comments:

 


1Cor 15:21

ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου θάνατος, καὶ δι’ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν.

For since through man, death, even through man, resurrection of the dead.

Paraphrase:  The reason there is such a close connection between Christ’s resurrection and ours is simple.  You can see this same connection between the entire human race and the sin of the first Adam.  Clearly, God deals with the human race as a single unit, and Adam’s sin was credited to every human person.  To stick with my metaphor;  you might say that Adam’s sin was the first fruits, and the subsequent death of all men was the full harvest.  Again, this same connection is seen in how we are rescued from death.  All those who are one with the second Adam are reckoned to be a unitary whole and are saved from death because of Christ’s perfect obedience. (Romans 5:18) 

Comments:

I am assuming here that ἐπειδὴ is giving the reason for the connection between Jesus’ resurrection and ours.

 


1Cor 15:22

ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ, πάντες ζωοποιηθήσονται—

For just as in Adam, all die, in this manner even in Christ, all will be made alive.

Paraphrase:  Now this is the same connection that exists between Jesus’ resurrection and the resurrection of every believer.  You know my favorite expression.  In Adam, all died;  in Christ, all are made alive.

Comments:

 


1Cor 15:23

Ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ·

But each in his own order. Christ the first fruits, then those of Christ at His coming.

Paraphrase:  But back to my point (1 Corinthians 15:20b).  There is an order here.  Christ is raised first; that’s why I call Him the first fruits.  After Jesus’ resurrection, comes the resurrection of those who are in union with Him which won’t happen until He comes back.

Comments:

 


1Cor 15:24

εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδιδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ Πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.

Then the end, when He hands over the kingdom to God, even the Father, when He puts an end to all rule and every authority and power.

Paraphrase:  At that time then, when Jesus returns, the mission will be complete, and the work finished.  Jesus will come off His throne (Psalm 110:1) and stand before the Great God, our Father.  He will give back the keys of the kingdom to the Father announcing that every ruler, every earthly authority which opposed Him, and every power of darkness which tried so hard to disrupt the mission has been terminated.  The serpent’s head has been crushed (Genesis 3:15); the great Babylon has been thrown down (Revelation 18:21); the beast and the false prophet have been thrown alive into the lake of fire (Revelation 19:20); and the devil has also been thrown into the lake of fire and brimstone. (Revelation 20:10)   

Comments:

 


1Cor 15:25

δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρι οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.

For it is necessary for Him to reign until which [time], He might place all enemies under His feet.

Paraphrase:  For this was God’s plan.  In the never begun ages of eternity past, God had purposed that Jesus would be given all authority in both heaven and earth (Matthew 28:18), and that Jesus would continue to wield this sovereign power until that time when the last enemy was subdued and all enemies were brought under subjection. (Psalm 110)

Comments:

See principle 23.

 


1Cor 15:26

ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος.

Death is destroyed, the last enemy.

Paraphrase:  Many enemies have already been subjugated; some still remain to be defeated.  The very last enemy which Christ will crush under His feet is death itself.

Comments:

θάνατος is articular; see principle 10.

Consider καταργεῖται; GGBB says, “The present tense may be used to describe a future event, though (unlike the conative present) it typically adds the connotations of immediacy and certainty.” p535–536  This certainly fits the context here.

 


1Cor 15:27

Πάντα, γὰρ Ὑπέταξεν, ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.

Paraphrase:  

Comments:

 


1Cor 15:28

ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ Υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ Θεὸς [τὰ] πάντα ἐν πᾶσιν.

1Cor 15:29

Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν; εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν;

1Cor 15:30 τί καὶ, ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;

1Cor 15:31 καθ’ ἡμέραν ἀποθνῄσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν, ἀδελφοί ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

1Cor 15:32 εἰ κατὰ ἄνθρωπον, ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν.

1Cor 15:33 Μὴ πλανᾶσθε· Φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ, ὁμιλίαι κακαί.

1Cor 15:34 ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινες ἔχουσιν· πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ.

1Cor 15:35 Ἀλλὰ ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;

1Cor 15:36 ἄφρων σὺ! ὃ σπείρεις οὐ ζωοποιεῖται, ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ.

1Cor 15:37 καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι σίτου, ἤ τινος τῶν λοιπῶν.

1Cor 15:38 ὁ δὲ Θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα, καθὼς ἠθέλησεν, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων, ἴδιον σῶμα.

1Cor 15:39 Οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων.

1Cor 15:40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια. ἀλλὰ ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων.

1Cor 15:41 ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων· ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ.

1Cor 15:42 Οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ.

1Cor 15:43 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ. σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει.

1Cor 15:44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν, ἔστιν καὶ πνευματικόν.

1Cor 15:45 οὕτως καὶ γέγραπται· Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν.

1Cor 15:46 Ἀλλ’ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.

1Cor 15:47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς, χοϊκός· ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ἐξ οὐρανοῦ.

1Cor 15:48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί· καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι.

1Cor 15:49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.

1Cor 15:50 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα, βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύναται, οὐδὲ ἡ φθορὰ, τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ.

1Cor 15:51 Ἰδοὺ, μυστήριον ὑμῖν λέγω. πάντες οὐ κοιμηθησόμεθα· πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα—

1Cor 15:52 ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι. σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα.

1Cor 15:53

δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο, ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν· καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο, ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν.

1Cor 15:54

Ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται (τὴν) ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

1Cor 15:55

Ποῦ σου, θάνατε, τὸ νῖκος; ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον;

1Cor 15:56

Τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία· ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας, ὁ νόμος·

1Cor 15:57

τῷ δὲ Θεῷ χάρις, τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

1Cor 15:58

Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστιν κενὸς ἐν Κυρίῳ.