1 Corinthians 7

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


1Cor 7:1

Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε· καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι.

 


1Cor 7:2

διὰ δὲ τὰς πορνείας, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.


1Cor 7:3

Τῇ γυναικὶ, ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω· ὁμοίως δὲ καὶ, ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί.


1Cor 7:4

ἡ γυνὴ, τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλὰ ὁ ἀνήρ· ὁμοίως δὲ, καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει, ἀλλὰ ἡ γυνή.

1Cor 7:5

Μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου, πρὸς καιρὸν, ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ· καὶ πάλιν, ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ Σατανᾶς, διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.

1Cor 7:6 τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συνγνώμην, οὐ κατ’ ἐπιταγήν.

1Cor 7:7

θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν. ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ Θεοῦ· ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως.

1Cor 7:8

Λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ.

 


1Cor 7:9

εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν· κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι.

Paraphrase:  

Comments:


1Cor 7:10

Τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω— οὐκ ἐγὼ, ἀλλὰ ὁ Κύριος— γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι·

Now to those who are married, I command, not I but the Lord, a wife from the husband not to leave.

Paraphrase:  Next I give my instructions to those Christians who are married.  First, let me just note this instruction did not originate with me; it comes from Jesus Himself. (Matt 19:6);  Therefore, our love for Christ and all what He means to us should lead us to remember with gratitude His teaching on this subject.  Jesus clearly forbad divorce for all but a very limited set of circumstances.

Comments:

χωρισθῆναι is a complementary infinitive with παραγγέλλω.

“A Roman woman could get a divorce as easily as her husband could.”  Keener, “Adultery, Divorce,” Dictionary of New Testament Background.

 


1Cor 7:11

ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος, ἢ τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω· καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι.

But even if she does leave, let her remain unmarried or to her husband let her be reconciled, and a husband is not to divorce the wife.

Paraphrase:  Now if in spite of this command, a woman simply cannot live any longer with her husband, and she insists on leaving, then she has two options open to her.  She must remain unmarried, or else she may work towards reconciliation with her husband.  If she remarries, she commits adultery. (Matt 19:9)  Of course, this command applies to the husband as well; he must not divorce his wife.

Comments:

 


1Cor 7:12

Τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω— ἐγώ οὐχ ὁ Κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν.

Now to the rest, I say; I not the Lord, if a certain brother has an unbelieving wife, and she agrees to live with him, let hem not send her away.

Paraphrase:  Now let me speak to those of you who are married, but your spouse is not a believer.  In these cases, we do not have any word from Jesus that we can look to.  Nevertheless, I speak from the wisdom which the Spirit of God has given me.  If any of you has come to faith in Christ but your wife remains an unbeliever, do not be alarmed.  So long as your wife agrees to live with you in peace, do not divorce her.  You should continue to show her all the grace and courtesy that God expects from us as Christians.  

Comments:

Moffatt comments here that Paul’s care to distinguish between that teaching which came from Jesus and that which came from his own mind shows that in the NT times, teachers knew the negative social pressure that would come on those who just invented sayings from their favorite teachers to support their own ideas.  source

 


1Cor 7:13

καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ’ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα.

and if any woman has an unbelieving husband and this one agrees to live with her, let her not divorce her husband.

Paraphrase:  The same goes for a woman who has become a Christian, and her husband remains an unbeliever.  Show him all the respect and grace that Christians are called to show to each other.

Comments:

 


1Cor 7:14

ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος, ἐν τῇ γυναικί· καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος, ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν· νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.

for the unbelieving husband has been sanctified in the wife, and the unbelieving wife has been sanctified in this brother.  Assuming this, your children is unclean; but now it is holy.

Paraphrase:  Here’s why you should not seek a divorce even when you find yourself married to an unbeliever.  When either the wife or the husband becomes a Christian, their marriage relationship immediately changes.  The unbelieving husband is bound to his wife in the most intimate human relationship possible; and as a result of his wife’s salvation, that union is now sanctified and made holy by her faith.  The husband is now brought into contact with the gospel.  He hears it from his wife and sees it reflected in her changed behavior and conversation.  The same thing is true should the husband become a brother and the wife remains an unbeliever.  She is in this sense, sanctified by her husband’s faith.  This must be the case otherwise how can we explain the holiness of our children?  We confess that our children are consecrated to God by being born into the covenant of grace.  Because of this, we even apply to them the sign and seal of God’s saving grace.  But how can this possibly be true if a Christian spouse was rendered unholy by being married to an unbeliever?  Wouldn’t the children which God gives to a believer and his unbelieving spouse then also be considered defiled and no different than pagan children?

Comments:

For ἐστιν, see principle 5.

For a more detailed look at this verse, see here.

 


1Cor 7:15

Εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω· οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις. ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς ὁ Θεός.

 


1Cor 7:16

τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

1Cor 7:17

Εἰ μὴ ἑκάστῳ, ὡς ἐμέρισεν* ὁ Κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ Θεός, οὕτως περιπατείτω. καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι.

1Cor 7:18

περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω. ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις; μὴ περιτεμνέσθω.

1Cor 7:19

ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν Θεοῦ.

1Cor 7:20 Ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη, ἐν ταύτῃ μενέτω.

1Cor 7:21 δοῦλος ἐκλήθης, μή σοι μελέτω· ἀλλ’ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι.

1Cor 7:22 ὁ γὰρ ἐν Κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος, ἀπελεύθερος Κυρίου ἐστίν· ὁμοίως ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς, δοῦλός ἐστιν Χριστοῦ.

1Cor 7:23 Τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.

1Cor 7:24 ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ Θεῷ.

1Cor 7:25 Περὶ δὲ τῶν παρθένων, ἐπιταγὴν Κυρίου οὐκ ἔχω· γνώμην δὲ δίδωμι, ὡς ἠλεημένος ὑπὸ Κυρίου, πιστὸς εἶναι.

1Cor 7:26 Νομίζω οὖν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν, διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι.

1Cor 7:27 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν. λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα.

1Cor 7:28 ἐὰν δὲ καὶ γαμήσῃς, οὐχ ἥμαρτες· καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν· θλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι· ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι.

1Cor 7:29 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί· ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν. τὸ λοιπὸν ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας, ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν·

1Cor 7:30 καὶ οἱ κλαίοντες, ὡς μὴ κλαίοντες· καὶ οἱ χαίροντες, ὡς μὴ χαίροντες· καὶ οἱ ἀγοράζοντες, ὡς μὴ κατέχοντες·

1Cor 7:31 καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμον, ὡς μὴ καταχρώμενοι. παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου.

1Cor 7:32 Θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέσῃ τῷ Κυρίῳ·

1Cor 7:33 ὁ δὲ γαμήσας, μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῇ γυναικί,

1Cor 7:34 καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος, μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα, μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί.

1Cor 7:35 Τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῷ Κυρίῳ, ἀπερισπάστως.

1Cor 7:36 Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει, ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.

1Cor 7:37 ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν, ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει.

1Cor 7:38 Ὥστε καὶ, ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιεῖ· καὶ ὁ μὴ γαμίζων, κρεῖσσον ποιήσει.

1Cor 7:39 Γυνὴ δέδεται ἐφ’ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν Κυρίῳ.

1Cor 7:40 μακαριωτέρα δέ ἐστιν, ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην· δοκῶ δὲ κἀγὼ Πνεῦμα Θεοῦ ἔχειν.