John 10


John 10:1

Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής·


John 10:2

ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων.


John 10:3

τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ’ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά.


John 10:4

ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ· John 10:5 ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.


John 10:6

ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς.


John 10:7

Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων.


John 10:8

πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ’ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα.


John 10:9

ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι’ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει.


John 10:10

ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν.


John 10:11

Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων·


John 10:12

ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει— καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει—


John 10:13

ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων.


John 10:14

ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά,


John 10:15

καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα, καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων.


John 10:16

καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.


John 10:17

διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.


John 10:18

οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ’ ἐμοῦ, ἀλλ’ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ’ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου.


John 10:19

Σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς Ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους.


John 10:20

ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν· Δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται· τί αὐτοῦ ἀκούετε;


John 10:21

ἄλλοι ἔλεγον· Ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι;


John 10:22

Ἐγένετο τότε τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις· χειμὼν ἦν,


John 10:23

καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶνος.


John 10:24

ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ· Ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ.


John 10:25

ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·


John 10:26

ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν.


John 10:27

τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι,


John 10:28

κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.


John 10:29

ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζων ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός.


John 10:30

ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν.


John 10:31

Ἐβάστασαν οὖν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν.

Therefore, the Jews took up stones again in order that they might stone him.

Paraphrase: Then the Jews were so incensed that for the second time they started gathering stones in order that they might kill Jesus by stoning.

Comments:

I understand Ἐβάστασαν to have an ingressive nuance (GGBB 558).

 


John 10:32

ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε;

Jesus answered them, “Many good works I showed you from the Father; on account of which of this work do you stone Me?

Paraphrase: Jesus responded, “Now you all have seen just how many wonderful things I have done here. All these works were not so much Me working but My Father as is clear since no one can do miracles like this unless God gives him the power to do it. Now for which of these good things that I did do you want to execute me by stoning?

Comments:

 


John 10:33

ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν.

The Jews answered Him, “For good works, we do not stone you but for blasphemy; even because your being a man make yourself God.

Paraphrase: The Jews responded, “No, you misunderstand us. The charge we are bringing and which calls for your execution by stoning is not any of the good works which you did. We acknowledge that You have done many wonderful things for many people. We are bringing the charge of blasphemy because even though you are just a human like all the rest of us, yet you claim to be God Himself!”

Comments:

 


John 10:34

ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι Ἐγὼ εἶπα· Θεοί ἐστε;

Jesus answered them, “Is it not written in your law, “I said you are gods”?

Paraphrase: “Wait a minute,” Jesus said. “Doesn’t it say in Scripture “I said, You are gods.” (Psalm 82:6)?

Comments:

 


John 10:35

εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή,

If he said those [are] gods to whom the word of God was, (and the Scripture is not able to be annulled)

Paraphrase: Now if David here calls these people who received God’s word “gods” and I don’t need to remind you that Scripture is infallible,

Comments:

 


John 10:36

ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον· Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι;

who the Father sanctified and sent into the world you say, “You are blaspheming! because I said the Son of God I am.

Paraphrase: then why would you bring a charge of blasphemy against Me when I claim to be the Son of God? Clearly even God Himself speaking through the Psalmist here calls certain human persons “gods”. If this is the case, then it certainly would be rash to conclude that someone is guilty of blasphemy just because they claim to be “god”. Maybe you all should step back and consider the possibility that I may be the very One who the Father has set apart in His covenant of redemption in eternity past and is now sending into the world to execute this plan for the saving of men and the glory of God’s holy Name.

Comments:

 


John 10:37

εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι·

if I do not the works of My Father, do not believe Me.

Paraphrase: Now let us all agree to this. If I am not able to do things which a person could only do who was sent by God, then you should not believe My claim to be the Messiah, the Son of God.

Comments:

 


John 10:38

εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί.

but if I do, even Me you do not believe, believe the works in order that you might know and understand that in Me the Father is and I in the Father.

Paraphrase: but if I am doing and have done actions which a person can do only if He is sent by God, then you are under an obligation to believe My claim. Now I know it is difficult for anyone to believe what I am saying about Myself; but even if you find these claims impossible to accept, at least believe Me because of the miracles I am doing. We all know that miracles are beyond the power of ordinary people to perform. Only those people who are on a mission from God can perform miracles. When you see these, you should know recognize the credentials of a divine messenger. Now this is what I am claiming and what you should believe. There is a completely unique relationship between God the Father and Myself, and the miracles I am doing are all just signs of God the Father working through Me to accomplish His perfect plan.

Comments:

All of John 17 explains and expands on the glorious mystery of ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. Also John 14:10. Meyer writes on this verse:

This now is the unity which He meant in v30; not essential unity (old orthodox explanation of the περιχώρησις essentialis patris in filio et filii in patre, see Calovius), although it is metaphysically the fundamental condition, but dynamic unity: the Father lives and moves in Christ, who is His active organ, and again Christ is in the Father, so far as Christ in God is the power which determines the execution of the divine ἔργον. The thought that Christ has in God “the ground of His existence and working” (De Wette), lies far remote from the words κἀγὼ ἐν αὐτῷ, because the relation of the clauses of the proposition must be equal. But this relation is nothing else than that of inner, active, reciprocal fellowship. In accordance therewith, the Father is in the Son, as in the executor of His work, as the Son is also in the Father, because Christ is the regulative and determining agens et movens of the work of redemption in the Father. Comp. the many Pauline passages which represent all the divine redemptive activity as taking place in Christ; (Rom. 8:39; Eph. 1:3f).   source

 


John 10:39

ἐζήτουν οὖν πάλιν αὐτὸν πιάσαι· καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.

Therefore, they again sought to arrest Him and He departed out of their hand.

Paraphrase: Because Jesus had said this, they resumed their efforts to arrest Him. Jesus, however, slipped away and they were not able to arrest Him.

Comments:

ἐζήτουν = perhaps a conative imperfect?

 


John 10:40

Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν Ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ.

and He departed again from the Jordan into the place where John was baptizing at first, and He remained there.

Paraphrase: Then once again, Jesus left the Jordan river valley. This time He went to the place where John had made his start and had been baptizing those who repented. This place was called Bethabara (John 1:28). Here Jesus stayed for a time.

Comments:

 


John 10:41

καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν Ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν.

and many came to Him and were saying, “John on the one hand did no signs; but all things as many as John said concerning this Man were true.

Paraphrase: While Jesus was staying here, many people came to Him and compared Him to John the Baptizer. They said, “We all regarded John as a truly great man and sent from God. Many of us submitted to his baptism. John, however, did not do any miracles as Jesus does. Now if we all heard and embraced the message of John who did no miracles, then how much more should we believe the message which Jesus brings when He has done many miracles to prove that He really was sent from God? Indeed, all the claims that John made about Jesus have come true!”

Comments:

 


John 10:42

καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ.

and many believed in Him there.

Paraphrase: Now here it was that many of the people came to see that Jesus really was the Son of God and the promised Messiah. As a result, they put their trust in Him began to follow Him.

Comments: