Mark 10

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


Mark 10:1

Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς, ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς αὐτόν, καὶ ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς.


Mark 10:2

Καὶ προσελθόντες, Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν.


Mark 10:3

Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν αὐτοῖς, Τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μωϋσῆς;


Mark 10:4

Οἱ δὲ εἶπαν, Ἐπέτρεψεν Μωϋσῆς βιβλίον ἀποστασίου γράψαι, καὶ ἀπολῦσαι.


Mark 10:5

Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν, ἔγραψεν ὑμῖν τὴν ἐντολὴν ταύτην.


Mark 10:6

ἀπὸ, δὲ, ἀρχῆς κτίσεως, Ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.


Mark 10:7

Ἕνεκεν τούτου, καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα ‹καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ›,

Mark 10:8

καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. ὥστε οὐκέτι εἰσὶν δύο, ἀλλὰ μία σάρξ.

Mark 10:9

ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.

Mark 10:10

Καὶ εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν, οἱ μαθηταὶ περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν.

Mark 10:11

καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ’ αὐτήν.

Mark 10:12

καὶ ἐὰν αὐτὴ, ἀπολύσασα τὸν ἄνδρα αὐτῆς, γαμήσῃ ἄλλον, μοιχᾶται.

 


Mark 10:13

Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα αὐτῶν ἅψηται. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς.

And they were bringing their children to Him in order that He might touch them, but the disciples condemned them.

Paraphrase:  Having finished His teaching on divorce, Jesus took up the related subject of children.  In light of the fact that most Jews were rather dismissive of children, Jesus set about to correct this attitude.  Now parents were often bringing their children, even their new born infants (Luke 18:15), to Jesus asking Him to bless them and pray for them.  Here too, parents were lined up to see Jesus.  This time, however, the disciples stepped in and told the parents to go away;  Jesus did not have time for children today.

Comments:

ἐπιτιμάω often has the meaning of a judge passing sentence.  source

 


Mark 10:14

Ἰδὼν δὲ, ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με· μὴ κωλύετε αὐτά! τῶν γὰρ τοιούτων, ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

but seeing, Jesus was indignant and he said to them, “Allow the children to come to Me; do not hinder them for of such is the kingdom of God.

Paraphrase:  When Jesus saw what His disciples were doing, He was very angry.  He immediately told them to reverse course and to allow these parents to bring their children to Him.  “You should know this!” He said.  “Why would you prevent these children from coming to Me when you know that children have a place in My kingdomWhy would you stand in the way of them enjoying what is rightly theirs?”

Comments:

The word τοιούτων often comes up in the infant baptism debate.  Does Jesus mean to say that only those adults who have a childlike demeanor are citizens of His kingdom?  In this case, τοιούτων would be translated “for the kingdom of God belongs to those who are like or similar to children.”  Or is τοιούτων to be translated more like a demonstrative pronoun? i.e.  “for the kingdom of God belongs to these children.”  Winer says that the decision is not entirely contextual and points to the article.

The article with τοιοῦτος denotes a known person or thing, or the whole class of such, but not an undefined individual out of the class; as in that case τοιοῦτος is anarthrous.”  see p138.

Here, τοιούτων is clearly articular which would lead us to translate it as a demonstrative.  A review of all the different uses of this word in the NT also shows that the word is usually used with the intent to at least include the people or thing previously mentioned; see all the biblical references at the bottom of this page.  Lane also argues that the dominant tendency in the NT is for τοιοῦτος to have this demonstrative meaning.  Lane, Hebrews 1–8, 191.

From this, it is reasonable to  argue that if children have the status of kingdom-citizens, why should they not receive the sign and seal of it?

 


Mark 10:15

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν.

Verily I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a child, he shall certainly not enter into it.

Paraphrase:  and let Me say something else about this.  Do you see these children?  Look how they flock about Me and jump into My lap.  They are so happy to see Me.  They have such a wonderful sincerity about them and such a perfect trust in Me.  Look at this infant; how she lies so contentedly in My arms.  Well now, let everyone listen carefully.  Any person, young or old, who does not come to Me with this kind of childlike sincerity, will never enter My kingdom.  If you come to Me so that you can advance your own place in society or to curry favor with influential people, be assured that you will be turned away at the last judgment and cast out into outer darkness.

Comments:

 


Mark 10:16

καὶ ἐναγκαλισάμενος, αὐτὰ κατευλόγει, τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ’ αὐτά.

and taking them into His arms, He blessed them, placing His hands on them.

Paraphrase:  At this rebuke, the disciples drew back in shame.  Jesus, however, continued to welcome each child, embracing each one, and placing His hands on them to bless them.

Comments:

 


Mark 10:17

Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν, προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν, ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω, ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;

a

Paraphrase:  

Comments:

 


Mark 10:18

Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς, εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός.

Mark 10:19 τὰς ἐντολὰς οἶδας· Μὴ φονεύσῃς, Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Μὴ ἀποστερήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.

Mark 10:20 Ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου.

Mark 10:21 Ὁ δὲ Ἰησοῦς, ἐμβλέψας αὐτῷ, ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἕν σε ὑστερεῖ. ὕπαγε, ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ· καὶ

δεῦρο, ἀκολούθει μοι.

Mark 10:22 Ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ, ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

Mark 10:23 Καὶ περιβλεψάμενος, ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες, εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται!

Mark 10:24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς, πάλιν ἀποκριθεὶς, λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν!

Mark 10:25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος διελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.

Mark 10:26 Οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;

Mark 10:27 Ἐμβλέψας αὐτοῖς, ὁ Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον, ἀλλ’ οὐ παρὰ θεῷ· πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ.

Mark 10:28 Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ, Ἰδοὺ, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι.

Mark 10:29 Ἔφη ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ ἀδελφοὺς, ἢ ἀδελφὰς, ἢ μητέρα, ἢ πατέρα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγροὺς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ

εὐαγγελίου,

Mark 10:30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ— οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς, μετὰ διωγμῶν— καὶ ἐν τῷ αἰῶνι

τῷ ἐρχομένῳ, ζωὴν αἰώνιον.

Mark 10:31 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι, ἔσχατοι· καὶ οἱ ἔσχατοι, πρῶτοι.

Mark 10:32 Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ, ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο· οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν

τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν·

Mark 10:33 ὅτι Ἰδοὺ, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, καὶ

παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν.

Mark 10:34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν, καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται.

Mark 10:35 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης, οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, λέγοντες αὐτῷ, Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε, ποιήσῃς ἡμῖν.

Mark 10:36 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Τί θέλετε με ποιήσω ὑμῖν;

Mark 10:37 Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν, καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν, καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου.

Mark 10:38 Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθῆναι;

Mark 10:39 Οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Δυνάμεθα. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, πίεσθε· καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσθε·

Mark 10:40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ εὐωνύμων, οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται.

Mark 10:41 Καὶ ἀκούσαντες, οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου.

Mark 10:42 καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς, ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν· καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν

αὐτῶν.

Mark 10:43 οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν. ἀλλ’, ὃς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος·

Mark 10:44 καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος.

Mark 10:45 καὶ γὰρ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Mark 10:46 Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ. Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰεριχὼ— καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ— ὁ υἱὸς Τιμαίου, Βαρτιμαῖος, τυφλὸς προσαίτης,

ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν.

Mark 10:47 καὶ ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, Υἱὲ Δαυὶδ, Ἰησοῦ, ἐλέησόν με.

Mark 10:48 Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα σιωπήσῃ· ὁ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.

Mark 10:49 Καὶ στὰς, ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε αὐτόν. Καὶ φωνοῦσιν τὸν τυφλὸν, λέγοντες αὐτῷ, Θάρσει! ἔγειρε! φωνεῖ σε.

Mark 10:50 Ὁ δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, ἀναπηδήσας, ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν.

Mark 10:51 Καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ, ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Τί σοι θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, Ραββουνι, ἵνα ἀναβλέψω.

Mark 10:52 Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Ὕπαγε, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top