Ephesians 2

Ephesians 2:1

Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν,

 

Ephesians 2:2

ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας·

 

Ephesians 2:3

ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί·

 

Ephesians 2:4

ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς,

 

Ephesians 2:5

καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ— χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι—

 

Ephesians 2:6

καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

 

Ephesians 2:7

ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ’ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

 

Ephesians 2:8

τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον·

 


Ephesians 2:9

οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται.

not by works in order that not anyone might boast.

Paraphrase:  

Comments:

 


Ephesians 2:10

αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.

For we are His project being created in Christ Jesus for good works which God prepared before in order that in them we might walk. 

Paraphrase:  Now this salvation which we have by our union with Christ and which God freely gives us has its purpose.  God did not forgive our sins for Christ’s sake simply as an end in itself; He had a larger purpose in view.  This being set free from the guilt of sin was part of God’s larger plan to sanctify His people and to restore them into His own image. (Ephesians 1:4; Colossians 3:10)  In fact, the very good works which God calls us to do were written into His eternal covenant of grace which He made with His Son (Luke 22:29) long before the world was ever created.  God planned out the very lifestyle He intends for His people to lead.  He set us free from the guilt of sin so that He might break the power of sin in our life and set our feet on a new path, a path of righteous living. (Titus 2:11-12)

Comments:

 


Ephesians 2:11

Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου,

 

Paraphrase:  

Comments:

 


Ephesians 2:12

ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ.

 

Ephesians 2:13

νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ.

 

Ephesians 2:14

αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ,

 

Ephesians 2:15

τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην,

 

Ephesians 2:16

καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ·

 

Ephesians 2:17

καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς·

 

Ephesians 2:18

ὅτι δι’ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα.

 

 


Ephesians 2:19

ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ,

Therefore then, you are no longer strangers and foreigners but you are fellow-citizens of the holy ones and family of God.

Paraphrase:  Now what is the happy result of this work of Christ?  It means that you are no longer outsiders but full members of God’s family, adopted sons and daughters with all the rights and privileges belonging to children.  To put it another way, you now have the same citizenship as all the other members of God’s kingdom who have been called by God and set apart for His service.  

Comments:

Thayer says (right column p71) that ἄρα οὖν is unique to Paul.  ἄρα he says is illative and οὖν continuative.

 


Ephesians 2:20

ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ,

being built on the foundation of the apostles and prophets Christ Jesus being its cornerstone.

Paraphrase:  All the saints of God are like a beautiful house.  Like every good house, this house has a foundation, and this foundation is the apostles and prophets.  By this, I mean that the saints of God regard the teaching of the Spirit-inspired prophets (Acts 11:27; 13:1; 15:32; 21:10) and the apostles as the word of God and therefore as our infallible standard for all that they believe and practice.  Furthermore, this house has a cornerstone.  The cornerstone is Jesus Christ.

Comments:

Note the genitive absolute.

For cornerstone, see Selbie.

 


Ephesians 2:21

ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ,

in whom the entire building, being fastened together, is growing into a holy temple in the Lord.

Paraphrase:  In saying that Jesus is the cornerstone, I mean to say this.  At the corner of our buildings, the builders place a special stone.  It has to be a strong and large stone as well as having a specific shape such that it fits perfectly in the corner.  This stone then guides the builders in the construction of the rest of the building by setting the correct angle and level for all the rest of the stones which follow.  Now in the same way, Jesus brings the “two walls” of Jew and gentile together into one beautiful building.  The result is that believers, even though they all come from many different ethnic backgrounds and all have a different story, still they form one, glorious, beautiful temple. 

Comments:

 


Ephesians 2:22

ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.

in whom, even you are being built together into a house of God in the Spirit.

Paraphrase:  All this happens when a person is brought into a saving union with Christ.  Each individual believer becomes a building block in the house of God.  God, by His Holy Spirit, lives in each believer and all together, we can say that believers make up God’s house or temple (1 Corinthians 3:16) or the place where God lives.

Comments:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top