Luke 19

Luke 19:1

Καὶ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἰεριχώ.

 


Luke 19:2

καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ αὐτὸς πλούσιος·

 

Luke 19:3

καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν.

 

Luke 19:4

καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι.

 

Luke 19:5

καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι, σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι.

 

Luke 19:6

καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων.

 

Luke 19:7

καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι Παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθεν καταλῦσαι.

 

Luke 19:8

σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον· Ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν.

 

Luke 19:9

εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι Σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν·

 

Luke 19:10

ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.

 

Luke 19:11

Ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπεν παραβολὴν διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτὸν καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι·

Now when they were hearing these things, He, adding, spoke a parable because He was near to Jerusalem.  They thought that immediately the kingdom of God was about to appear.

Paraphrase:  On another occasion, Jesus had just finished teaching the people.  He was explaining to them the real character of His kingdom as He made His way to Jerusalem.  The people were milling about and preparing to head for their homes; but Jesus, however, was not yet finished and told them that He had one more parable to tell them.  The people gathered about eagerly.  The mood was one of excitement and suspense since Jesus was getting closer to Jerusalem, and the people were quite sure that their wait was over and Jesus was now going to setup His kingdom in Jerusalem.

Comments:

For αυτους, see principle 23.

 


Luke 19:12

εἶπεν οὖν· Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι.

 

Luke 19:13

καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα μνᾶς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Πραγματεύσασθε ἐν ᾧ ἔρχομαι.

 

Luke 19:14

οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες· Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ’ ἡμᾶς.

Luke 19:15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον, ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο.

Luke 19:16 παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος λέγων· Κύριε, ἡ μνᾶ σου δέκα προσηργάσατο μνᾶς.

Luke 19:17 καὶ εἶπεν αὐτῷ· Εὖγε, ἀγαθὲ δοῦλε, ὅτι ἐν ἐλαχίστῳ πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων.

Luke 19:18 καὶ ἦλθεν ὁ δεύτερος λέγων· Ἡ μνᾶ σου, κύριε, ἐποίησεν πέντε μνᾶς.

Luke 19:19 εἶπεν δὲ καὶ τούτῳ· Καὶ σὺ ἐπάνω γίνου πέντε πόλεων.

Luke 19:20 καὶ ὁ ἕτερος ἦλθεν λέγων· Κύριε, ἰδοὺ ἡ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ·

Luke 19:21 ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας.

Luke 19:22 λέγει αὐτῷ· Ἐκ τοῦ στόματός σου κρίνω σε, πονηρὲ δοῦλε· ᾔδεις ὅτι ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἰμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα καὶ θερίζων ὃ οὐκ ἔσπειρα;

Luke 19:23

καὶ διὰ τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν; κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν αὐτὸ ἔπραξα.

Luke 19:24

καὶ τοῖς παρεστῶσιν εἶπεν· Ἄρατε ἀπ’ αὐτοῦ τὴν μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς δέκα μνᾶς ἔχοντι—

Luke 19:25 καὶ εἶπαν αὐτῷ· Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς—

 

Luke 19:26

λέγω ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται.

 

Luke 19:27

πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ’ αὐτοὺς ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.

 


Luke 19:28

Καὶ εἰπὼν ταῦτα ἐπορεύετο ἔμπροσθεν ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα.

and after saying these things, He went before, ascending to Jerusalem.

Paraphrase:  When Jesus had finished this parable, He dismissed the crowd, got up, and began the final leg of their journey to Jerusalem.  Jesus took the lead, and His disciples followed. 

Comments:

It is critical to grasp the mood here.  As Jesus approaches Jerusalem, the mood becomes increasingly Messianic.  The Jews are thinking that the time for revolution has arrived.  Jesus will now setup His kingdom and drive out the Roman oppressor.  The mood is stated for us in v11.

 


Luke 19:29

Καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν

and it was, as He drew near to Bethphage and Bethanian to the mountain called Olives, He sent two disciples

Paraphrase:   

Comments:

 


Luke 19:30

λέγων· Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν ᾗ εἰσπορευόμενοι εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ’ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.

 


Luke 19:31

καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ· Διὰ τί λύετε; οὕτως ἐρεῖτε ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.

 

Luke 19:32

ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς.

 

Luke 19:33

λυόντων δὲ αὐτῶν τὸν πῶλον εἶπαν οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς· Τί λύετε τὸν πῶλον;

 

Luke 19:34

οἱ δὲ εἶπαν ὅτι Ὁ κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει.

 

Luke 19:35

καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν·

 

Luke 19:36

πορευομένου δὲ αὐτοῦ ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια ἑαυτῶν ἐν τῇ ὁδῷ.

 

Luke 19:37

ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων,

 

Luke 19:38

λέγοντες· Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι κυρίου· ἐν οὐρανῷ εἰρήνη καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις.

 

Luke 19:39

καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν· Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου.

 

Luke 19:40

καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν, οἱ λίθοι κράξουσιν.

 


Luke 19:41

Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ’ αὐτήν,

And as He drew near, beholding the city, He wept over her.

Paraphrase:  Now as Jesus rounded the bend, the city of Jerusalem came into full view.  It was a sight of incredible splendor and beauty.  Jesus looked on the scene and then began to weep and to cry loudly with many tears.

Comments:

Farrar (p199):  The road slopes by a gradual ascent up the Mount of Olives, through green fields and under shady trees, till it suddenly sweeps round to the northward. It is at this angle of the road that Jerusalem, which hitherto has been hidden by the shoulder of the hill, bursts full upon the view. There, through the clear atmosphere, rising out of the deep umbrageous [shady] valleys which surrounded it, the city of ten thousand memories stood clear before Him, and the morning sunlight, as it blazed on the marble pinnacles and gilded roofs of the Temple buildings, was reflected in a very fiery splendor which forced the spectator to avert his glance.  Such a glimpse of such a city is at all times affecting, and many a Jewish and Gentile traveler has reined his horse at this spot, and gazed upon the scene in emotion too deep for speech. But the Jerusalem of that day, with “its imperial mantle of proud towers,” was regarded as one of the wonders of the world, and was a spectacle incomparably more magnificent than the decayed and crumbling city of to-day.

In John 11:35 Jesus ἐδάκρυσεν; here He ἔκλαυσεν.  Edersheim says that ἐδάκρυσεν implies tears, but ἔκλαυσεν a “violent lamentation.”

 


Luke 19:42

λέγων ὅτι Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην— νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου.

saying, “If you knew in this your day, even you, the things for peace; but now, it is hid from your eyes.  

Paraphrase:  “Oh,” He cried out, “If only you understood the terms of the salvation which I am holding out to you.  If you only knew that this was the time for repentance; this is the time for finding reconciliation with God.  This is your day, oh Jerusalem!  This is the day when God is still holding out His hands to you. (Romans 10:21)  He does not desire your death or destruction; His earnest desire is that you would turn from your wickedness and be at peace with Him. (Ezekiel 33:11)  Oh don’t let this day slip by!  Take hold of the salvation which He holds out to you.  Oh that there was the kind of heart in My people which loved Me.  Then, they would fear me and keep all My commandments always.  Then it would be well with them and with their children forever! (Deuteronomy 5:29)  What a dark day it is, Jerusalem, that you are not able to see your day slowly slipping away.  How unspeakably sad that your constant idolatry has finally led God to punish you by hiding these things from your eyes. (Isaiah 6:9)  Too late!  Too late!

Comments:

The article τῇ is the possessive pronoun here; cf principle 18.

 


Luke 19:43

ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν,

 


Luke 19:44

καὶ ἐδαφιοῦσίν σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ λίθον ἐν σοί, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου.

 

Luke 19:45

Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας,

 

Luke 19:46

λέγων αὐτοῖς· Γέγραπται· Καὶ ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς, ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.

 

Luke 19:47

Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ’ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ· οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ,

 

Luke 19:48

καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top