Luke 8


Luke 8:1

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς, καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην, κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ,Luke 8:2

καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν· Μαρία ἡ καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ’ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει·


Luke 8:3

καὶ Ἰωάννα γυνὴ Χουζᾶ, ἐπιτρόπου Ἡρῴδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς.


Luke 8:4

Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ, καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς αὐτὸν, εἶπεν διὰ παραβολῆς·


Luke 8:5

Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτὸν, ὃ μὲν ἔπεσεν παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατέφαγεν αὐτό.


Luke 8:6

Καὶ ἕτερον κατέπεσεν ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν ἐξηράνθη διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα.


Luke 8:7

Καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι, αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό.


Luke 8:8

Καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν, ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. Ταῦτα λέγων, ἐφώνει, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω.


Luke 8:9

Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Τίς αὕτη εἴη, ἡ παραβολή;


Luke 8:10

Ὁ δὲ εἶπεν, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· τοῖς δὲ λοιποῖς, ἐν παραβολαῖς, ἵνα, Βλέποντες, μὴ βλέπωσιν· Καὶ ἀκούοντες, μὴ συνιῶσιν.


Luke 8:11

Ἔστιν δὲ αὕτη ἡ παραβολή· ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.


Luke 8:12

οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες· εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν.


Luke 8:13

Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, οἳ ὅταν ἀκούσωσιν, μετὰ χαρᾶς δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἳ πρὸς καιρὸν πιστεύουσιν, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται.


Luke 8:14

Τὸ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν, καὶ πλούτου, καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου, πορευόμενοι συμπνίγονται, καὶ οὐ τελεσφοροῦσιν.


Luke 8:15

Τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ.


Luke 8:16

Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας, καλύπτει αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ’ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς.


Luke 8:17

οὐ γάρ ἐστιν κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ μὴ γνωσθῇ, καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ.Luke 8:18

Βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε· ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ· καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ’ αὐτοῦ.


Luke 8:19

Παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ, διὰ τὸν ὄχλον.


Luke 8:20

ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ, Ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν θέλοντές σε.


Luke 8:21

Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου, οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες.


Luke 8:22

Ἐγένετο δὲ, ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης. καὶ ἀνήχθησαν.


Luke 8:23

πλεόντων δὲ αὐτῶν, ἀφύπνωσεν. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ συνεπληροῦντο καὶ ἐκινδύνευον.


Luke 8:24

Προσελθόντες δὲ, διήγειραν αὐτὸν, λέγοντες, Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα! Ὁ δὲ διεγερθεὶς, ἐπετίμησεν τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος, καὶ ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη.


Luke 8:25

Εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ ἡ πίστις ὑμῶν; Φοβηθέντες δὲ, ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ;


Luke 8:26

Καὶ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντιπέρα τῆς Γαλιλαίας.


Luke 8:27

ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ἔχων δαιμόνια, καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ’ ἐν τοῖς μνήμασιν.


Luke 8:28

Ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, ἀνακράξας, προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Ὑψίστου; δέομαί σου μή με βασανίσῃς!


Luke 8:29

παρήγγελλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο, ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος· καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ, ἠλαύνετο ὑπὸ* τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους.


Luke 8:30

Ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, Τί σοι ὄνομά ἐστιν; ὁ Δὲ εἶπεν, Λεγιών, ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν.


Luke 8:31

καὶ παρεκάλουν αὐτὸν, ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν.


Luke 8:32

Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη, ἐν τῷ ὄρει, καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς.


Luke 8:33

Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη.


Luke 8:34

Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς, ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς.


Luke 8:35

ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ’ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ. καὶ ἐφοβήθησαν.


Luke 8:36

ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες, πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς.


Luke 8:37

Καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ’ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. αὐτὸς δὲ, ἐμβὰς εἰς πλοῖον, ὑπέστρεψεν.


Luke 8:38

Ἐδεῖτο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ’ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ. ἀπέλυσεν δὲ αὐτὸν λέγων,

Luke 8:39

Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ Θεός. καὶ ἀπῆλθεν, καθ’ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς.


Luke 8:40

Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν, ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ ὄχλος· ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν.

When Jesus returned, the crowd welcome Him, for all were expecting Him.

Paraphrase: When Jesus had returned to Judea from the the region of the Gerasenes, He was swarmed by cheering crowds of people. They had been eagerly anticipating His return to Judea.

Comments:

For infinitives with εν, Burton §415. The accusative Ἰησοῦν is the agent of the infinitive.

προσδοκῶντες is a periphrastic with ἦσαν. BBG 30.14

 


Luke 8:41

καὶ ἰδοὺ, ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ,

and behold, a man named Jairus came, and this man was a ruler of the synagogue and falling at the feet of Jesus, he begged Him to enter into his house.

Paraphrase: As Jesus was making His way through the crowds, a man confronted him. Everyone near to Jesus at the time was surprised to see that it was none other than Jairus, an elder in the synagogue. This important and dignified man fell at Jesus feet obviously in great distress. He pleased with Jesus to follow him to his house.

Comments:

The same construction as ᾧ ὄνομα Ἰάϊρος is often seen in Hebrew.

Farrar writes: “The synagogues had no clergy, but were managed by laymen, at the head of whom was the “ruler,” whose title of Rosh hakkenéseth was as familiar to the Jews as that of Rabbi. His responsibilities resembled those of a leading elder.” source

 


Luke 8:42

ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν αὐτῷ, ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὐτὴ ἀπέθνῃσκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν αὐτὸν, οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν.

because his only daughter was to him about twelve years and she was dying. Now when he led Him, the crowds were pressing upon Him.

Paraphrase: The whole story then spilled out. In great anguish, Jairus told Jesus that his precious daughter, only 12 years old, was dying. Now he begged Jesus to hurry to his house before it was too late. Immediately, Jesus turned about and began to follow the man. Progress was slow, however, and the crowds were pressing so hard on Jesus that He was practically being choked.

Comments:

Here is another infinitive with εν, see Burton §415. The accusative αὐτὸν is the agent of this infinitive.

Note as well the imperfects here.

 


Luke 8:43

καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον, οὐκ ἴσχυσεν ἀπ’ οὐδενὸς θεραπευθῆναι,

and a woman, being in hemorrhage of blood from twelve, which on doctors spending all her living, was not able by them to be healed.

Paraphrase: Now as Jesus was busily making his way through the crowd and trying to keep up with Jairus, there was a woman in the crowd with a bleeding disorder. This woman had exhausted every opportunity to be healed of her sickness with no success at all.

Comments:

The article in τὸν βίον is a possessive pronoun.

 


Luke 8:44

προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς.

approaching behind, she touched the edge of His clothing and immediately the hemorrhaging of her blood stood still.

Paraphrase: This woman approached Jesus from behind where no one would notice her. She cautiously reached out her hand and touched Jesus’ clothes. The change was immediate. She knew instantly that she had been healed. Her body stopped bleeding, and her disorder was no more.

Comments:

 


Luke 8:45

Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Τίς ὁ ἁψάμενός μου; Ἀρνουμένων δὲ πάντων· εἶπεν ὁ Πέτρος, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν.

and Jesus said, “Who was laying hold of Me?” but all were denying. Peter said, “Master, the crowds are hemming you in and they press hard.

Paraphrase: Suddenly Jesus stopped and looked about. “Who touched Me?” He asked. Everyone shook their head. Peter was even a bit irritated by the question and blurted out, “Master, everyone is crowded together and bumping into each other constantly; are you really asking who touched you?”

Comments:

Dalman says that the word επιστάτα (six times in Luke) is a synonym for διδασκαλε and that both terms come from the Aramaic רבּי.    source

 


Luke 8:46

Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἥψατό μού τις· ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ’ ἐμοῦ.

But Jesus said, “Someone touched me, for I have experienced power passing out of Me.”

Paraphrase: Jesus insisted, however, that someone had indeed touched Him and that it was no ordinary touch. “It was no ordinary touch,” said Jesus, “because I felt divine power flowing out of Me!”

Comments:

 


Luke 8:47

Ἰδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἦλθεν, καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ, δι’ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα.

The woman, seeing that she was not hidden, came trembling and falling before Him. Before all the people, she reported on account of what reason she touched Him and how she was healed immediately.

Paraphrase: The woman now realized that she had been discovered and that she could remain hidden no longer. She came around to the front of Jesus shaking with embarrassment and shame. In front of all the people, she fell at Jesus’ feet and told how she had been instantly healed of her bleeding disorder.

Comments:

Farrar suggests that the woman’s shame may have come from the fact that she was considered to be unclean and thus would have made Jesus unclean by her touch.

Because by her touch she had communicated to Him Levitical uncleanness; and this by one of the Rabbis or Pharisees would have been regarded as an intolerable act of presumption and injury. To this day the Jewish Rabbis (or Chakams) in the East are careful not even to be touched by a woman’s dress. source

 


Luke 8:48

Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θυγάτηρ, ἡ πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην.

but He said to her, “Daughter, your faith has saved you; go in peace.”

Paraphrase: Jesus was overjoyed at what this woman had done. He exclaimed, “My daughter, your faith has directed you to exactly the right place. Your faith has connected you to the very power of God Himself; and because of this, you have been healed not only of your bleeding, but of your guilt before God. Now you can go in peace knowing that you have been reconciled to God. God is now your heavenly Father, I am your loving Savior, and the Holy Spirit is dwelling within you as your Sanctifier.”

Comments:

 


Luke 8:49

Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου, λέγων ὅτι, Τέθνηκεν ἡ θυγάτηρ σου· μηκέτι σκύλλε τὸν Διδάσκαλον.

While he was speaking, someone comes from the leader of the synagogue saying, “Your daughter is dead; no longer trouble the teacher.”

Paraphrase: While Jesus was still encouraging the woman and bidding her well, a messenger came from the house of Jairus and spoke to him. “Your daughter has died. There is no longer any need for the Teacher; you had might as well come home and let Jesus go His way. Nothing more can be done for her.”

Comments:

 


Luke 8:50

Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας, ἀπεκρίθη αὐτῷ, Μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται.

but Jesus, hearing, answered him, “Do not fear; only believe, and she will be saved.”

Paraphrase: Jairus staggered when he heard the report. When Jesus heard it, however, He quickly stepped forward to steady Jairus. He looked Jairus straight in the eye and said, “Don’t let this news terrify you or cause you to lose hope for your daughter. Keep looking to Me. If you are looking to humans for help, you are right to despair; but if your eye is upon God and His power, then all things are possible. (Mt 19:26) Never lose your confidence in My power to deliver! If you believe, you daughter can be healed just as I healed this woman from her bleeding disorder. Remember the fundamental law of the kingdom of God, ‘All things are possible to the one who believes.’ (Mark 9:23)”

Comments:

 


Luke 8:51

Ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινα σὺν αὐτῷ, εἰ μὴ Πέτρον, καὶ Ἰωάννην, καὶ Ἰάκωβον, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς, καὶ τὴν μητέρα.

Paraphrase:

Comments:

Luke 8:52

ἔκλαιον δὲ πάντες καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπεν, Μὴ κλαίετε· ‹οὐ γὰρ› ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει.

Luke 8:53

Καὶ κατεγέλων αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν.

Luke 8:54

Αὐτὸς δὲ, κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησεν, λέγων Ἡ, Παῖς, ἔγειρε!

Luke 8:55

καὶ ἐπέστρεψεν τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη παραχρῆμα· καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν.

Luke 8:56

καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς· ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top