Matthew 22

Matt 22:1

Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων·

Paraphrase: 

Comments:

 


Matt 22:2

Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ.

Paraphrase: 

Comments:

 


Matt 22:3

καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:4

πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων· Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις· Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:5

οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ·

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:6

οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:7

ὁ δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:8

τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ· Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι·

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:9

πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:10

καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων.

v

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:11

εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου·

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:12

καὶ λέγει αὐτῷ· Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:13

τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις· Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:14

πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:15

Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:16

καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν λέγοντες· Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων·

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:17

εἰπὸν οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ;

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:18

γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν· Τί με πειράζετε, ὑποκριταί;

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:19

ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:20

καὶ λέγει αὐτοῖς· Τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή;

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:21

λέγουσιν αὐτῷ· Καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς· Ἀπόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:22

καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:23

Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:24

λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωϋσῆς εἶπεν· Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:25

ἦσαν δὲ παρ’ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ·

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:26

ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά· Matt 22:27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:2

8 ἐν τῇ ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:29

Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ·

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:30

ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ’ ὡς ἄγγελοι θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσιν·

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:31

περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος·

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:32

Ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς Ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων.

Paraphrase: 

Comments:

 


Matt 22:33

καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.

 


Matt 22:34

Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό.

But the Pharisees, hearing that He had silenced the Sadducees, gathered to Him.

Paraphrase: Now the Pharisees were delighted when they heard how Jesus had so effectively silenced the Sadducees. They quickly gathered around him to see if He would answer some of their questions as well.

Comments:

ἀκούσαντες = adverbial participle with temporal nuance

 


Matt 22:35

καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς πειράζων αὐτόν·

and one of them, a law-student, testing Him, asked

Paraphrase: One of these Pharisees wanted to put Jesus to the test. He was one of those scholars who made it the business of their life to study the Jewish law. He stepped up and asked…

Comments:

It’s hard to know the motive of this νομικὸς. Ebrard writes:

Now, when the Pharisees saw that the Sadducees had failed in their attempt, they came up as quickly as possible to put another question to Jesus in the presence of the Sadducees,—one which He certainly could not answer, and which would therefore establish their own superiority to the Sadducees, who had been unable to defeat Him. One of them, a lawyer, inquired which of all the different commandments was the greatest. A reply to this question presupposed a more exact acquaintance with the law than this νομικός, who prided himself upon his reading and learning, gave the “uneducated Jesus” credit for; and whatever answer Jesus might give, he expected that, well versed as he was in the Mosaic law, he could easily bring forward objections, and overwhelm Him with his learning, so as to be able to confound Him, and hold Him up to public ridicule as an unlearned man.  source

 


Matt 22:36

Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ;

“Teacher, what sort of command is great in the law?”

Paraphrase: “Teacher, in the laws of Moses, what kind of commands are the greatest and the most important?”

Comments:

ποία is an interrogative pronoun asking about kind, i.e. what kind or what sort…?  Abbott-Smith  Thus the question is not so much which command as what kind of command is the greatest.

 


Matt 22:37

ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·

and He said to him, “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your understanding.

Paraphrase: Then Jesus answered him, “To answer this question, I simply point you to Deut 6:5 where God commands us to love Him with our whole soul. This means that even the deepest part of our person should overflow with love to God, as well as all our thinking and reasoning.”

Comments:

θεόν is in apposition to κύριον.

Abbott argues that ψυχῇ should be understood as life.

 


Matt 22:38

αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή.

This is the greatest and first command.

Paraphrase: Now this is the kind of love God expects from us; and therefore, this is the greatest command in the law and of the first importance.

Comments:

Subject and PN must always agree; that is why αὕτη is feminine to agree with ἐντολή.

 


Matt 22:39

Δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

Now the second is similar to this one; “Love your neighbor as yourself.”

Paraphrase: Now since Scripture has taught us this most important command, we ought to give our attention to the other command which is equally important and flows out of this first one. It is given us in Lev 19:18, “Do good to all the different people you meet each day just as you do for yourself.”

Comments:

It’s not always easy to know what is meant by αγαπη. Towards God, it would seem that the love is one of complacency while towards man, a love of benevolence. Certainly there is an emphasis here on an undivided love. All of our love should be towards God, and our heart should not be divided. This text has a similar meaning to “No man can serve two masters…” (Matthew 6:24)

 


Matt 22:40

ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται.

On these two commands, all the law and the prophets are suspended.

Paraphrase: Now these two commands are foundational to everything else contained in Scripture. God expects His people to have a love that is focused only and entirely on Himself; and until we have this kind of love in our hearts to God, no other progress can be made towards a life that brings glory to God. Everything that God requires of us in the law and the prophets must start here.

Comments:

Abbott points out that Jesus’ mission was to fulfill the law and the prophets (Matthew 5:17), and here Jesus says that all the law and the prophets are bound up in these two commands.


Matt 22:41

Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:42

λέγων· Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ Δαυίδ.

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:43

λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ αὐτὸν κύριον λέγων·

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:44

Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου· Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου;

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:45

εἰ οὖν Δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν;

Paraphrase: 

Comments:

Matt 22:46

καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

Paraphrase: 

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top