Acts 20

Acts 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Acts 20:1

Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον, μεταπεμψάμενος ὁ Παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ παρακαλέσας, ἀσπασάμενος, ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς Μακεδονίαν.

Acts 20:2

διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα, καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ, ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Acts 20:3

ποιήσας τε μῆνας τρεῖς, γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας.

Acts 20:4

Συνείπετο δὲ αὐτῷ Σώπατρος Πύρρου, Βεροιαῖος· Θεσσαλονικέων δὲ, Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος· καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος· Ἀσιανοὶ δὲ, Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος.

Acts 20:5

οὗτοι δὲ προελθόντες, ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι.

Acts 20:6

ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων, ἀπὸ Φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, ὅπου διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά.

Acts 20:7

Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον, ὁ Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον· παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.

Acts 20:8

Ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συνηγμένοι.

Acts 20:9

καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον· κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω, καὶ ἤρθη νεκρός.

Acts 20:10

καταβὰς δὲ, ὁ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συμπεριλαβὼν, εἶπεν, Μὴ θορυβεῖσθε, ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν.

Acts 20:11

Ἀναβὰς δὲ, καὶ κλάσας τὸν ἄρτον, καὶ γευσάμενος, ἐφ’ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς, οὕτως ἐξῆλθεν.

Acts 20:12

ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.

Acts 20:13

Ἡμεῖς δὲ, προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον, ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον. οὕτως γὰρ διατεταγμένος, ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.

Acts 20:14

ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν, ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην.

Acts 20:15

κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες, τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς Χίου· τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον· τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον.

Acts 20:16

Κεκρίκει γὰρ ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδεν γὰρ, εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα.

 


Acts 20:17

Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου, πέμψας εἰς Ἔφεσον, μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.

Now from Miletus, sending to Ephesus, he summoned the elders of the church.

Paraphrase:  Paul did, however, send for the elders of the church in Ephesus and asked them to come meet him in Miletus, so he could address them before he left the area.

Comments:

 


Acts 20:18

Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν, εἶπεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ’ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν, πῶς μεθ’ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην,

Now when they came to him, he said to them, “You know from the first day from which I entered into Asia how I was with you the entire time.

Paraphrase:  When they arrived, he addressed them: “You all know very well that from the time I set foot in Asia until now, I have not left your side.  I have been with you the entire time.  

Comments:

This is the close of Paul’s second mission journey. (Acts 16:23–20:38)

 


Acts 20:19

δουλεύων τῷ Κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης, καὶ δακρύων, καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν Ἰουδαίων·

Serving the Lord with all humility and tears and trials which happened to me by the plots of the Jews.

Paraphrase:  I have poured out my life for you, humbly seeking to lead you in the right way, many times with tears.  I’ve not been a tyrant or bully in these matters.  I tried hard to be a shepherd who cares for the flock, like a nursing-mother (Numbers 11:12) tends to her infant.  You all remember the wickedness of the Jews who laid elaborate schemes to try and catch me and to silence me.

Comments:

 


Acts 20:20

ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων, τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν, καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ’ οἴκους,

how I never drew back to proclaim to you anything profitable and to teach you with supplications and to each house.

Paraphrase:  I know you remember all the messages I delivered to you; I can say before God and my own conscience that I never held back anything which I thought might bring you some spiritual profit.  But my ministry was not just public; I also ministered to you privately.  You will remember all the pleasant visits we had when I visited your homes, and we all prayed that God would establish us in truth of the gospel.

Comments:

κατα has a distributive meaning when the OP is accusative.

ἀναγγεῖλαι and διδάξαι = complementary infinitives

 


Acts 20:21

διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν, τὴν εἰς Θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν, Ἰησοῦν Χριστόν.

solemnly testifying to both Jews and Greeks, repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ. 

Paraphrase:  My message was simple and uncomplicated.  I said the same thing to Jews and Gentiles; it made no difference to whom I was speaking.  It was the message of repentance and faith.  Nothing more; nothing less.  Repentance is a turning away from sin and a coming to God;  faith is a taking refuge in the person and work of Jesus.  Everything else I said on any other topic was just supplementary to this grand message.

Comments:

The first εἰς is directional (also in v22) with the idea of moving towards; the second is also directional but is better translated into.

The two together [repentance & faith] constitute the whole of practical religion, and comprise all the lawful and obligatory themes of evangelical instruction. He who preaches the repentance and the faith here spoken of, in all their fulness and variety, will need to seek no other topics, and may humbly boast of having kept back nothing that was profitable to his hearers.  source

repentance is used in Scripture much more comprehensively than saving faith. It is the whole conversion of the soul to God, the general acting in which faith is implicitly involved. When the Apostle calls for repentance, he virtually calls for faith; for as the actings of faith imply a penitent frame, so the exercise of repentance includes faith. It is therefore proper, that when a comprehensive answer is demanded to the question, “What must we do?” that answer should be generally, “Repent,” and that when the instrument of justification is inquired after specially, the answer should be, “Believe.” source

 


Acts 20:22

Καὶ νῦν, ἰδοὺ, δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς,

and now, behold, having been led by the Spirit, I am going to Jerusalem; the things happening to me in her, not knowing.

Paraphrase:  Now the time has come for me to say good-bye.  The Spirit of God is leading me to Jerusalem, and I must follow even though I have no idea what is going to happen to me there.

Comments:

 


Acts 20:23

πλὴν ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι, λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν.

Acts 20:24

ἀλλ’ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ, ὡς τελειῶσαι* τὸν δρόμον μου, καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Acts 20:25

Καὶ νῦν, ἰδοὺ, ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου, ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν.

Acts 20:26

διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, ὅτι καθαρός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων·

Acts 20:27

οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ ὑμῖν.

Acts 20:28

Προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

Acts 20:29

ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς, μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου,

Acts 20:30

καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα, τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω ἑαυτῶν.

Acts 20:31

διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν, νύκτα καὶ ἡμέραν, οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον.

Acts 20:32

Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ* καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν.

Acts 20:33

Ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα.

Acts 20:34

αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσιν μετ’ ἐμοῦ, ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.

Acts 20:35

πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπεν, Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.

Acts 20:36

Καὶ ταῦτα εἰπὼν, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ, σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.

Acts 20:37

ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων· καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ Παύλου, κατεφίλουν αὐτόν,

Acts 20:38

ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει, ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.

Leave a Comment