John 2

John 12345678910, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

 


John 2:1

Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ·

 


John 2:2

ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον.

 


John 2:3

καὶ ὑστερήσαντος οἴνου λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν· Οἶνον οὐκ ἔχουσιν.

John 2:4

καὶ λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.

John 2:5

λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· Ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε.

John 2:6

ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς.

John 2:7

λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος· καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω.

John 2:8

καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ· οἱ δὲ ἤνεγκαν.

John 2:9

ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος

John 2:10

καὶ λέγει αὐτῷ· Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω· σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι.

John 2:11

ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

John 2:12

Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

John 2:13

Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς.

John 2:14

καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους,

John 2:15

καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὰ κέρματα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν,

John 2:16

καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν· Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου.

John 2:17

ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν· Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.

 


John 2:18

ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ· Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς;

 


John 2:19

ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.

Jesus answered and said to them, “Loose this temple; and in three days, I will raise it.”

Paraphrase:  You want a sign?  I will give you a sign, but I doubt you will understand it.  Destroy this temple and three days later, I will raise it up again.”

Comments:

Certainly, this is Jesus speaking in enigmas as He said in Matthew 13:10-17.

 


John 2:20

εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν;

Then, the Jews said, “Forty and six years this temple was being built and you, in three days, will raise it?”

Paraphrase:  The Jews were irritated with this statement.  “This temple was under construction for the last 46 years and isn’t even finished yet.  Why would you say something so absurd as this?”

Comments:

 


John 2:21

ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.

but that One was speaking concerning the temple of His body.

Paraphrase:  Jesus, however, was using the word “temple” with a double meaning.  His statement was meant as a prophecy which soon the Jews would see as an irrefutable sign that Jesus was Lord.  Now Jesus’ body was a temple in this sense that all the fullness of God was in Him. (Colossians 2:9)  If people wanted to meet God, they could go to Jesus (John 1:14) just as under the old dispensation, people met God at the tabernacle (Exodus 40:34) or the temple. (2 Chronicles 6:20)  This temple (i.e. Jesus’ body), however, would soon be killed and buried.  Then, it would rise again after three days, and this resurrection would stand as a certain sign to the Jews that Jesus was the Great King sent by God to save His people. (Psalm 2:6)

Comments:

 


John 2:22

ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.

Therefore, when He was raised from the dead, His disciples remembered that he said this, and they believed the Scripture and the word which Jesus spoke.

Paraphrase:  After Jesus rose from the dead, the disciples remembered what He had said on this occasion.  Slowly, it all started to make sense to them, and they began to understand better and to believe ever more strongly what Jesus had been teaching them.

Comments:

 


John 2:23

Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει·

Now when He was in Jerusalem at the Passover, many believed in His Name seeing His signs which  He did.

Paraphrase:  Now the miracle related above was the first of Jesus’ miracles.  This miracle, and all the miracles to follow, were signs that Jesus was the Son of God and had come down to earth on a mission from His Father in heaven.  Now as Jesus continued to perform these miracles, many more people were impressed at what He had done and committed their lives to Him and began to follow Him.

Comments:

  θεωροῦντες modifies πολλοὶ.  Recall principle 7.

 


John 2:24

αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὑτὸν αὐτοῖς διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας

But Jesus Himself, was not committing Himself to them because He knew all.

Paraphrase:  Jesus, however, was not fooled by their faith.  It wasn’t true saving faith at all; and since He knows the hearts of all men (Psalm 7:9), He knew that they were merely awed by His miracles and not sincerely willing to deny themselves, take up their cross, and to follow Him.  Therefore, Jesus did not give them His full blessing but continued to teach them all what true faith really was.

Comments:

For αὐτὸς, see the bottom of this page.  αὑτὸν is a shortened form of the reflexive pronoun; see the bottom of this page.  αὐτοῖς is the regular use of the third person pronoun.

 


John 2:25

καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου, αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

and that He had no need that anyone might testify concerning a man, for He Himself was knowing what was in man.

Paraphrase:  Of course, it goes without saying that Jesus didn’t need anyone to tell Him who was a true believer and who wasn’t.  Jesus can see into the heart of any person and knows if there is true faith there or if a person’s “faith” is just a temporary awe produced by seeing miracles.

Comments:

Strong quotes Maclaren: “Luke does not hesitate to say, in Acts 8:13, that ‘Simon Magus also himself believed.’ But he expects us to understand that Simon’s belief was not faith that saved, but mere credence in the gospel narrative as true history. It had no ethical or spiritual worth. He was ‘amazed,’ as the Samaritans had been at his Juggleries. It did not lead to repentance, or confession, or true trust. He was only ‘amazed’ at Philip’s miracles, and there was no salvation in that.” Merely historical faith, such as Disciples and Ritschlians hold to, lacks the element of affection, and besides this lacks the present reality of Christ himself. Faith that does not lay hold of a present Christ is not saving faith.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top